Stamp “Bakhmut, Donetsk Region”, stamp “Kremenchuk, Poltava Region”

24.09.2021