Політика безпеки дорожнього руху

Мета

АТ «Укрпошта», бажаючи відповідати найкращим галузевим показникам у сфері безпеки дорожнього руху, запобігання аварійним ситуаціям та реагування на них (далі - БДР), ставить за мету уникнення травматизму та смертності внаслідок ДТП за участі транспортних засобів підприємства. А також зменшення:

 • кількості ДТП за участі транспортних засобів підприємства;
 • кількості дорожньо-транспортних інцидентів за участі транспортних засобів підприємства, які могли призвести до ДТП;
 • кількості правових покарань за порушення, які мають стосунок до питань безпеки на автомобільному транспорті;
 • фінансових витрат, пов'язаних з використанням транспортних засобів (витрати на ремонт, технічне обслуговування та страхування).

Принципи діяльності

Діяльність підприємства у сфері БДР здійснюється з дотриманням основних принципів:

 • пріоритетність життя та здоров’я людей порівняно з результатом діяльності;
 • ключова роль керівників всіх рівнів підприємства у питаннях забезпечення БДР;
 • відповідальність кожного працівника підприємства за його безпеку і безпеку людей, які поруч, а також право втручатися в ситуації, якщо перевезення здійснюється небезпечно;
 • заохочення всіх працівників підприємства до діяльності з підвищення рівня БДР, зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій;
 • пріоритетність попереджувальних заходів перед заходами, які спрямовані на локалізацію та ліквідацію наслідків ДТП.

Обов’язки

Для досягнення поставленої мети, підприємство зобов’язується:

 • дотримуватися вимог чинного законодавства України та вимог нормативних документів затверджених підприємством у сфері БДР;
 • вживати заходи щодо підвищення рівня БДР, а також по зниженню ризиків виникнення ДТП;
 • консультувати працівників підприємства з питань БДР;
 • удосконалювати системи управління і показники у сфері БДР.

Завдання

Відповідно до своїх обов'язків та стратегічних цілей підприємство ставить перед собою наступні завдання:

 • розвивати культуру БДР та лідерські якості керівників усіх рівнів із забезпечення БДР;
 • виявляти й оцінювати фактичні та потенційні небезпеки для життя та здоров'я людей в діяльності підприємства;
 • впроваджувати та застосовувати передові технології, які сприятимуть підвищенню рівня БДР;
 • на постійній основі проводити оцінку і пріоритизацію ризиків виникнення небезпечних подій, які можуть негативно впливати на життя і здоров'я людей, надійність технологічних процесів і цілісність промислових об'єктів підприємства;
 • забезпечувати швидке й ефективне реагування на всі ДТП, які виникли в результаті діяльності підприємства, у взаємодії із компетентними державними органами;
 • розробляти й реалізовувати програми заходів з БДР, профілактики та формування культури безпеки на підприємстві;
 • забезпечувати інформування працівників підприємства та інших зацікавлених про вимоги праці на робочому місці, встановленого режиму праці та відпочинку, вимог у сфері БДР;
 • забезпечувати необхідний рівень компетентності працівників у сфері БДР через систему інструктажів і внутрішніх навчань;
 • розробляти, впроваджувати та застосовувати систему мотиваційних заходів безпеки праці водіїв;
 • щодо всіх працівників і інших осіб, пов’язаних з діяльністю підприємства, встановлювати та контролювати відповідальність і звітність за безпеку і спонукати до дотримання вимог БДР в неробочий час;
 • забезпечувати систематичний контроль технічного стану транспорту підприємства і дотримання вимог у сфері БДР, зокрема й відповідності технічних засобів, інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту;
 • організовувати ефективну співпрацю з державними органами, науково-дослідними організаціями, тренінговими й консалтинговими компаніями, суспільством і іншими зацікавленими сторонами з метою обміну досвідом і взаємного інформування про діяльність, яка опікується питаннями БДР, а також розробляти і впроваджувати інноваційні норми та правила;
 • проводити аналіз і оцінку результатів діяльності підприємства у сфері БДР з метою подальшого удосконалення системи управління БДР підприємства.